LEGE Nr. 311 din 28 iunie 2004 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 458/2002 privind calitatea apei potabile

December 21, 2008 at 11:24 pm (arhitectură, proiectare)


The Dancing House in Prague designed by Frank Gehry

The Dancing House in Prague designed by Frank Gehry

tarife proiectare: click here →
FEES: $$$
euro_banknotes

fall1a

►→home

***Table of Content united architects
* Table of Content all Sites

►→ Acestea sunt link-uri la fişiere de prezentare în animaţie (filmare simulată) a unor construcţii; imaginea fiind pe fond muzical, vă recomand cuplarea echipamentului audio:

►→ wood house at calugareni
►→ country house at miroslava (1)
►→ country house at miroslava (2)
►→ country house at barnova
►→ country house at tomesti
►→ country house at aroneanu
►→ wood house in Iassy, Romania
►→ CHURCH IN IASSY, ROMANIA
►→ country bar and lodge

►→ Documentaţia completă (scrisă şi desenată, arhitectură, structură, instalaţii electrice, termice, sanitare) pentru oricare dintre modelele prezentate vă poate fi remisă la preţul de 2.500 RON pentru proiect de autorizare a construcţiei (PAC) şi 4.000 RON pentru proiectul tehnic (PTh, DDE). La aceste preţuri este inclusă adaptarea la teren şi mici modificări funcţie de necesităţile clientului.
►→Pentru proiecte de case de locuit executate după tema dumneavoastră sau după o temă propusă de noi preţul de proiectare este de 3.000 RON pentru proiectul de autorizare de construcţie (PAC) şi 5.000 RON pentru proiectul tehnic (PTh, DDE), indiferent de locaţia construcţiei;
►→ pentru detalii vezi: ►→tarife-proiectare

►→ Aceste informaţii vă sunt oferite de United Architects, deţinătorul acestui site.
Oferim servicii de proiectare – arhitectură, structură, instalaţii – la orice nivel, cu profesionalism, promptitudine şi seriozitate.
Preţurile practicate sunt rezonabile iar modul nostru de proiectare, asistenţă de şantier şi asistenţă tehnică vă poate aduce economii. De asemenea vă putem ajuta la obţinerea avizelor, acordurilor şi autorizaţiilor necesare autorizaţiei de construire şi a acordului unic.
Adresele de contact: dannarchitect@gmail.com; architects.co@gmail.com, la comentarii pe acest site interactiv sau tel. :
0770/694.945; 0749/780.816; 0754/997.570; (arh. dan mihalache)
– 0722/694.564 (dr. arh. dragoş ciolacu – urbanism, sistematizare)
– 0746/810.828 (ing. mihai călugăreanu)
– 0742/355.366 (ing. topo adi andriuţă)
– 0730/267.259 (ing. topo codru condurache)
– 0745/208.605 (ing. topo dan vasiliu)
– 0754/241.369 (ing. topo culiţă crudu)
– expertize tehnice, verificare proiecte: prof. dr. ing. liviu groll
– studiii geo: ing. nicolae vosniuc
– execuţie: REINHARDT construct (ing. ciprian miton – 0749/426.506)
– asistenţa juridică: avocat constantin băcăuanu, tel. 0744/645.317

►→ Pentru mai multe detalii de contactare ►→ mergi la: ►→contact

OFERIM COMISION DE PROIECTARE
funcţie de valoarea proiectului,
indiferent de amplasament sau destinaţie

Găsiţi multe alte informaţii legate de proiectare şi execuţie în construcţii, legislaţie sau de interes general, precum şi proiecte ale noastre pe alte pagini şi sub-pagini ale acestui site, care este completat şi actualizat periodic sau pe alte site-uri ale noastre pe care le puteţi accesa din partea stângă a oricărei pagini de la categoria “my sites
Colegilor arhitecţi şi ingineri care găsesc interesante informaţiile furnizate le dorim succes. Lăsaţi sugestii de completare sau contactaţi-ne pentru completarea listei ori trimiterea prin email a unor date suplimentare.
Vă mulţumim pentru interesul manifestat.
►→ Pentru legi, regulamente, ordine, normative de proiectare pe care nu le găsiţi pe acest site click aici: ► → LEGISLAŢIE

LEGE Nr. 311 din 28 iunie 2004

pentru modificarea şi completarea Legii nr. 458/2002 privind calitatea apei potabile
EMITENT: PARLAMENTUL
PUBLICATĂ ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 582 din 30 iunie 2004

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

ART. 1
Legea nr. 458/2002 privind calitatea apei potabile, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 552 din 29 iulie 2002, se modifică şi se completează după cum urmează:
1. La articolul 2, după litera b) a punctului 1 se introduce litera c) cu următorul cuprins:
“c) apa provenind din surse locale, precum fântâni, izvoare etc., folosită pentru băut, gătit sau în alte scopuri casnice; în funcţie de condiţiile locale specifice, autorităţile de sănătate publică judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, pot face excepţie de la valorile parametrilor de calitate, dar fără să fie pusă în pericol sănătatea consumatorilor.”
2. La articolul 5, alineatul (1) va avea următorul cuprins:
“ART. 5
(1) Calitatea apei potabile trebuie să corespundă valorilor stabilite pentru parametrii prevăzuţi în anexa nr. 1. În privinţa parametrilor prevăzuţi în tabelul 3 din anexa nr. 1, valorile lor sunt stabilite în scopul evaluării calităţii apei potabile în programele de monitorizare şi în vederea îndeplinirii obligaţiilor prevăzute la art. 8.”
3. La articolul 6, partea introductivă a alineatului (1) şi alineatul (3) vor avea următorul cuprins:
“ART. 6
(1) Calitatea apei potabile este corespunzătoare când valorile stabilite pentru parametrii de calitate sunt în conformitate cu prevederile art. 5, în următoarele puncte de prelevare a probelor:
…………………………………………………………………
(3) În cazul constatării situaţiei prevăzute la alin. (2), se va proceda astfel:
a) producătorii, respectiv distribuitorii de apă potabilă, notifică proprietarii cu privire la măsurile adecvate de remediere şi întreţinere a reţelei sau a tehnicilor adecvate de tratare, ce trebuie luate în scopul de a reduce sau de a elimina riscul de neconformare la parametrii de calitate a apei potabile, simultan cu informarea autorităţii de sănătate publică judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti;
b) autorităţile de sănătate publică judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, notifică consumatorii în cauză cu privire la măsurile suplimentare ce trebuie adoptate, dacă acestea se impun, pentru prevenirea îmbolnăvirilor.”
4. La articolul 7, după alineatul (1) se introduc alineatele (1^1) şi (1^2) cu următorul cuprins:
“(1^1) Producătorii şi distribuitorii de apă potabilă asigură conformarea la parametrii de calitate şi finanţarea monitorizării de audit şi de control a calităţii apei potabile.
(1^2) Autorităţile de sănătate publică judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, asigură supravegherea şi controlul monitorizării calităţii apei potabile în scopul verificării faptului că apa distribuită consumatorului se conformează la cerinţele de calitate şi nu creează riscuri pentru sănătatea publică.”
5. La articolul 7, după alineatul (5) se introduce alineatul (5^1) cu următorul cuprins:
“(5^1) Lista laboratoarelor înregistrate, care efectuează monitorizarea calităţii apei, se face publică de către Ministerul Sănătăţii.”
6. La articolul 7, alineatul (6) va avea următorul cuprins:
“(6) Se pot utiliza şi alte metode de analiză în afara celor prevăzute în anexa nr. 3, dacă se probează că rezultatele obţinute sunt comparabile.
Laboratoarele care au recurs la metode alternative vor prezenta toate informaţiile de validare a acestora, conform anexei nr. 3.”
7. La articolul 8, alineatul (5) se abrogă.
8. La articolul 13, alineatele (1), (2) şi (4) vor avea următorul cuprins:
“ART. 13
(1) Autorităţile administraţiei publice locale vor coordona elaborarea planurilor de conformare, incluzând calendarul şi costul măsurilor necesare pentru asigurarea conformării producătorilor şi distribuitorilor de apă potabilă la cerinţele prevederilor prezentei legi.
(2) Ministerul Sănătăţii va lua toate măsurile pentru asigurarea capacităţilor de realizare a monitorizării de audit a calităţii apei potabile, în vederea prevenirii riscurilor pentru sănătatea publică, până la data de 31 decembrie 2005.
…………………………………………………………………
(4) Producătorii, respectiv distribuitorii de apă, vor lua toate măsurile necesare pentru asigurarea conformării la prevederile prezentei legi, fără a aduce prejudicii notelor 2, 4 şi 10 la tabelul 2 din anexa nr. 1, până la data aderării României la Uniunea Europeană, cu excepţia celor care vor obţine perioada de tranziţie.”
9. După articolul 14 se introduc articolele 14^1 – 14^3 cu următorul cuprins:
“ART. 14^1
(1) Sursele ce asigură apa potabilă în mediul rural, respectiv fântâni, puţuri de mică adâncime şi captări de apă, exploatate în sistem local, vor fi controlate, la un interval de 1 – 3 luni, prin prelevare de probe de apă şi analize de laborator.
(2) Starea de apă potabilă sau apă nepotabilă, constatată în baza analizelor efectuate de un laborator abilitat, va fi consemnată pe o plăcuţă aplicată la vedere, pe sau în vecinătatea sursei de apă.
(3) În cazul în care analizele de laborator vor indica o apă care nu îndeplineşte condiţiile de potabilitate, se va interzice utilizarea acesteia pentru consumul uman, al animalelor şi pentru irigaţii.
ART. 14^2
Deţinătorii şi utilizatorii surselor de apă prevăzute la art. 14^1 au obligaţia să asigure accesul la sursa de apă a organelor de control pentru prelevarea de probe şi să ia toate măsurile pentru a asigura protejarea acesteia împotriva contaminărilor de orice fel.
ART. 14^3
Costurile de prelevare şi analiză a probelor de apă prelevate sunt suportate de către proprietarul sursei de apă.”
10. Articolul 15 va avea următorul cuprins:
“ART. 15
Anexele nr. 1 – 3 se actualizează periodic prin hotărâre a Guvernului.”
11. Anexele nr. 1 şi 3 vor avea următorul cuprins:
“ANEXA 1
Parametrii de calitate ai apei potabile
1. Parametrii de calitate ai apei potabile
Parametrii de calitate sunt microbiologici, chimici şi indicatori.
2. Valorile şi concentraţiile maxime admise pentru parametrii de calitate ai apei potabile sunt conform tabelelor 1 A, 1 B, 2 şi 3.

Tabel 1 A
Parametrii microbiologici
________________________________________________
Parametru Valoare admisă
(număr/100 ml)
________________________________________________
Escherichia coli (E. coli) 0
________________________________________________
Enterococi 0
________________________________________________
Tabel 1 B
Parametrii microbiologici pentru apa comercializată în sticle sau alte
recipiente
________________________________________________
Parametru Valoare admisă
________________________________________________
Escherichia coli (E. coli) 0/250 ml
________________________________________________
Enterococi 0/250 ml
________________________________________________
Pseudomonas aeruginosa 0/250 ml
________________________________________________
Număr de colonii la 22 grade C 100/ml
________________________________________________
Număr de colonii la 37 grade C 20/ml
________________________________________________

Tabel 2
Parametrii chimici
_______________________________________________________________________
_________
Parametru Valoare
Unitate
CMA de
măsură
_______________________________________________________________________
_________
Acrilamidă*1) 0,10
micrograme/l
_______________________________________________________________________
_________
Arsen 10
micrograme/l
_______________________________________________________________________
_________
Benzen 1,0
micrograme/l
_______________________________________________________________________
_________
Benz(a)piren 0,01
micrograme/l
_______________________________________________________________________
_________
Bor 1,0 mg/l
_______________________________________________________________________
_________
Bromaţi*2) 10
micrograme/l
_______________________________________________________________________
_________
Cadmiu 5,0
micrograme/l
_______________________________________________________________________
_________
Clorură de vinil*1) 0,50
micrograme/l
_______________________________________________________________________
_________
Cianuri totale 50
micrograme/l
_______________________________________________________________________
_________
Cianuri libere 10
micrograme/l
_______________________________________________________________________
_________
Crom total 50
micrograme/l
_______________________________________________________________________
_________
Cupru*3), *4) 0,1 mg/l
_______________________________________________________________________
_________
Dicloretan 3,0
micrograme/l
_______________________________________________________________________
_________
Epiclorhidrină*1) 0,10
micrograme/l
_______________________________________________________________________
_________
Fluor 1,2 mg/l
_______________________________________________________________________
_________
Hidrocarburi policiclice aromatice*5) 0,10
micrograme/l
_______________________________________________________________________
_________
Mercur 1,0
micrograme/l
_______________________________________________________________________
_________
Nichel*3) 20
micrograme/l
_______________________________________________________________________
_________
Nitraţi*6) 50 mg/l
_______________________________________________________________________
_________
Nitriţi*6) 0,50 mg/l
_______________________________________________________________________
_________
Pesticide*7), *8) 0,10
micrograme/l
_______________________________________________________________________
_________
Pesticide*7), *9) 0,50
micrograme/l
Total
_______________________________________________________________________
_________
Plumb*3), *10) 10
micrograme/l
_______________________________________________________________________
_________
Seleniu 10
micrograme/l
_______________________________________________________________________
_________
Stibiu 5,0
micrograme/l
_______________________________________________________________________
_________
Tetracloretan şi Tricloretenă 10
micrograme/l
(suma concentraţiilor compuşilor specificaţi)
_______________________________________________________________________
_________
Trihalometani*11) 100
micrograme/l
Total
(suma concentraţiilor compuşilor specificaţi)
_______________________________________________________________________
_________

NOTĂ:
*1) Valoarea se referă la concentraţia în apă a monomerului rezidual, calculată conform specificaţiilor privind concentraţia maximă eliberată de către polimer în contact cu apa. Staţiile de tratare vor notifica autorităţii de sănătate publică judeţene sau a municipiului Bucureşti utilizarea compusului în procesul de tratare a apei.
*2) Unde este posibil, valoarea concentraţiei trebuie să fie cât mai joasă, fără a compromite eficienţa dezinfecţiei. Pentru apa la care se referă art. 6 alin. (1) lit. a), b) şi d), respectarea în practică a valorii se va realiza în maximum 10 ani de la intrarea în vigoare a prezentei legi, în primii 5 ani acceptându-se pentru bromaţi o valoare de 25 micrograme/l.
*3) Valoarea se aplică la o probă de apă prelevată de la robinetul consumatorului, printr-o metodă de prelevare adecvată, astfel încât să fie reprezentativă pentru cantitatea medie săptămânală ingerată de către consumator. Metoda de monitorizare trebuie să ţină seama şi de frecvenţa concentraţiilor maxime care pot cauza efecte asupra sănătăţii.
*4) Pentru cupru se acceptă valoarea 2,0 mg/l, dacă reţeaua de distribuţie are componente din cupru, cu respectarea celor menţionate la pct. 3.
*5) Compuşii specificaţi sunt: benzo(b)fluorantren, benzo(k)fluorantren, benzo(ghi)perilen, indeno(1,2,3-cd) piren.
*6) Se va aplica următoarea formulă:
[nitrat] [nitrat]
——– + ——– /= 6,5;
</= 9,5
unităţi de pH
_______________________________________________________________________
_________
Sodiu 200 mg/l
_______________________________________________________________________
_________
Sulfat*3) 250 mg/l
_______________________________________________________________________
_________
Sulfuri şi hidrogen sulfurat 100
micrograme/l
_______________________________________________________________________
_________
Turbiditate*7) </= 5 UNT
_______________________________________________________________________
_________
Zinc 5.000
micrograme/l
_______________________________________________________________________
_________
Tritiu*8), *9) 100 Bq/l
_______________________________________________________________________
_________
Doza efectivă totală de referinţă*9), *10) 0,10
mSv/an
_______________________________________________________________________
_________
Activitatea alfa globală*11) 0,1 Bq/l
_______________________________________________________________________
_________
Activitatea beta globală*11) 1 Bq/l
_______________________________________________________________________
_________
NOTĂ:
*1) Pentru apa îmbuteliată, unitatea de măsură este număr/250 ml.
*2) Acest parametru va fi măsurat numai pentru sistemele de aprovizionare care furnizează mai mult de 10.000 mc pe zi.
*3) Apa nu trebuie să fie agresivă.
*4) Acest parametru trebuie monitorizat atunci când sursa de apă este de suprafaţă sau mixtă, iar în situaţia în care este decelat trebuie investigată şi prezenţa altor micro-organisme patogene, ca de ex.: criptosporidium.
*5) Acest parametru se va analiza când nu se poate sau nu este prevăzută determinarea carbonului organic total.
*6) Pentru apa plată îmbuteliată, valoarea minimă poate fi redusă până la 4,5 unităţi de pH. Pentru apa îmbuteliată care conţine în mod natural sau este îmbogăţită cu bioxid de carbon, valoarea pH-ului poate fi mai mică.
*7) Pentru apa rezultată din tratarea unei surse de suprafaţă nu se va depăşi 1,0 UNT (unităţi nefelometrice de turbiditate) înainte de dezinfecţie.
*8) Frecvenţa, metodele şi localizările pentru monitorizare vor fi stabilite conform anexei nr. 2 pct. 1.3.
*9) Doza efectivă totală de referinţă acceptată pentru un adult corespunde unui consum zilnic de 2 litri apă potabilă pe o durată de un an. Monitorizarea tritiului şi a radioactivităţii în apa potabilă se face în cazul în care nu există datele necesare pentru calcularea dozei efective totale. În situaţia în care este demonstrat, pe baza unor monitorizări efectuate anterior, că nivelurile de tritiu la doza efectivă totală de referinţă sunt cu mult inferioare valorii parametrice, se poate renunţa la monitorizarea tritiului.
*10) Exclusiv tritiu, potasiu-40, radon şi descendenţii radonului.
Frecvenţa, metodele şi localizările pentru monitorizare vor fi stabilite conform anexei nr. 2 pct. 1.3.
*11) Caracterizarea calităţii apei din punct de vedere al conţinutului radioactiv se face prin măsurarea activităţii alfa şi beta globală. În cazul în care valoarea de referinţă este depăşită, este necesară determinarea activităţii specifice a radionuclizilor, conform Normelor de inspecţie sanitară şi monitorizare a calităţii apei potabile.
…………………………………………………………………

ANEXA 3

SPECIFICAŢII
pentru analiza parametrilor

Laboratoarele în care se efectuează analiza probelor de apă pentru monitorizare trebuie să aibă asigurat controlul calităţii analitice şi să fie supuse periodic unui control efectuat de un laborator aprobat de Ministerul Sănătăţii pentru acest domeniu.
1. Parametrii pentru care metodele de analiză sunt specificate:
Bacterii coliforme şi [Escherichia coli (E. coli)] (ISO 9308-1)
Enterococi (ISO 7899-2)
Pseudomonas aeruginosa (EN ISO 12780)
Numărul de colonii la 22 grade C (EN ISO 6222)
Numărul de colonii la 37 grade C (EN ISO 6222)
Clostridium perfringens (inclusiv sporii)
Filtrarea prin membrană, urmată de incubarea anaerobă a membranei pe agar m-PC (Nota 1) la 44 +/- 1 grad C pentru 21 +/- 3 ore. Se numără coloniile de culoare galbenă care virează în roz sau roşu după expunerea la vaporii de hidroxid de amoniu timp de 20 – 30 de secunde.
NOTĂ:
Compoziţia mediului de agar m-PC este:
Mediu de bază
Triptoză 30 g
Extract de drojdie 20 g
Sucroză 5 g
Hidroclorit de L-cisteină 1 g
MgSO4 . 7H2O 0,1 g
Roşu de bromcresol 40 mg
Agar 15 g
Apă 1.000 ml
Se dizolvă ingredientele mediului bazal, se corectează pH-ul la 7,6 şi se autoclavează la 121 grade C timp de 15 minute. Se răceşte şi se adaugă:
D-cicloserină 400 mg
Polimixină-B sulfat 25 mg
Indosil-beta-D-glucozid 60 mg
0,5% soluţie sterilizată şi filtrată de difosfat de fenoftaleină 20 ml
4,5% FeCl3 . 6H2O filtrată şi sterilizată 2 ml.
2. Parametrii pentru care sunt specificate caracteristicile de performanţă:
2.1. Metoda de analiză folosită trebuie să fie capabilă să măsoare cel puţin o concentraţie egală cu valoarea parametrului (CMA). Pentru următorii parametrii caracteristicile de performanţă specificate sunt: acurateţea, precizia, şi limita de detecţie:
_______________________________________________________________________
______
Parametru Acurateţea Precizia Limita
de
% %
detecţie
din CMA*1) din CMA*2) % din
CMA*3)
_______________________________________________________________________
______
Acrilamidă*a)
Aluminiu 10 10 10
Amoniu 10 10 10
Arsen 10 10 10
Benzen 25 25 25
Benz(a)piren 25 25 25
Bor 10 10 10
Bromaţi 10 10 10
Cadmiu 10 10 10
Cloruri 10 10 10
Clorură de vinil*a)
Conductivitate 10 10 10
Crom 10 10 10
Cianuri totale 10 10 10
Cianuri libere 10 10 10
Cupru*4) 10 10 10
1,2-dicloreten 25 25 10
Epiclorhidrină*a)
Fluor 10 10 10
Hidrocarburi policiclice aromatice*5) 25 25 25
Mangan 10 10 10
Mercur 10 10 10
Nichel 10 10 10
Nitraţi 10 10 10
Nitriţi 10 10 10
Oxidabilitate*6) 25 25 25
Pesticide*7) 25 25 25
Plumb 10 10 10
Seleniu 10 10 10
Sodiu 10 10 10
Stibiu 25 25 25
Sulfat 10 10 10
Tetracloretan*8) 25 25 10
Tricloretenă*8) 25 25 10
Trihalometani*5) – Total 25 25 10
_______________________________________________________________________
______
*a) Condiţii: controlul concentraţiei conform specificaţiei de producţie.
NOTĂ:
*1) Acurateţea este eroarea sistematică şi este exprimată ca diferenţa dintre valoarea medie a unui număr mare de determinări repetate şi valoarea adevărată (conform definiţiei standardului ISO 5725).
*2) Precizia este eroarea aleatoare şi este exprimată ca deviaţia standard a dispersiei rezultatelor faţă de o valoare medie (conform definiţiei standardului ISO 5725).
*3) Limita de detecţie este considerată a fi:
a) o valoare de 3 ori mai mare decât deviaţia standard asociată unui număr de determinări, pentru o probă simplă de apă conţinând o concentraţie mică a parametrului; sau
b) o valoare de 5 ori mai mare decât deviaţia standard a unei probe martor pentru fiecare serie de probe.
*4) Metoda va determina cianurile totale sub toate formele.
*5) Caracteristicile de performanţă se aplică individual pentru substanţele specificate, la 25% din valoarea parametrilor din anexa nr. 1.
*6) Oxidarea va fi efectuată timp de 10 minute la 100 grade C în mediu acid, folosind permanganat de potasiu.
*7) Caracteristicile de performanţă se aplică individual pentru fiecare pesticid şi depind de pesticidul respectiv. În prezent, această limită de detecţie nu este realizabilă pentru toate pesticidele, dar trebuie să constituie un obiectiv de realizat.
*8) Caracteristicile de performanţă se aplică individual pentru substanţele specificate, la 50% din valoarea parametrilor din anexa nr. 1.
2.2. Pentru concentraţia ionilor de hidrogen metoda de analiză trebuie să poată măsura o concentraţie egală cu CMA, cu o acurateţe şi o precizie de 0,2 unităţi de pH.
3. Parametrii pentru care nu sunt specificate performanţele metodelor de analiză:
– Carbon organic total
– Culoare
– Gust
– Miros
– Turbiditate*)
————
*) Pentru monitorizarea turbidităţii în apa de suprafaţă tratată metoda de analiză trebuie să măsoare cel puţin concentraţii egale cu valoarea parametrilor (CMA), cu o acurateţe şi o precizie de 25% .”
ART. 2
Planurile de conformare prevăzute la art. 13 alin. (1) din Legea nr. 458/2002 vor fi întocmite de către producătorii şi distribuitorii de apă potabilă în termen de 90 de zile de la data publicării prezentei legi.
ART. 3
(1) Ministerul Administraţiei şi Internelor va centraliza planurile de conformare prevăzute la art. II, incluzând calendarul şi costul activităţilor, în termen de 180 de zile de la data publicării prezentei legi.
(2) Ministerul Administraţiei şi Internelor va monitoriza şi va controla implementarea planurilor de conformare.
Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.
PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR
VALER DORNEANU
PREŞEDINTELE SENATULUI
NICOLAE VĂCĂROIU
—————

Please contact the author for suggestions or further informations: architects.co@gmail.com;

fall1a

►→home

***Table of Content united architects
* Table of Content all Sites

MORE INFORMATION ON MY OTHER SITES:

architecture, literature, essays, philosophy, biographies

►→ united architects;
►→ united architects – legislaţie;
►→ united architects – legislaţie 2;
►→ united architects – legislaţie 3;
►→ united architects – legislaţie 4;
►→ united architects – essays;
►→ united architects – writings;
►→ united architects – biographies;
►→ united arhitects – great architects;
►→ united architects – poetry;
►→ united architects – art;
►→ united architects – essays, philosophy;
(and counting)

(motor căutare: proiect, arhitectura, iasi, proiectare, schite, planuri, locuinte, civile, case, iaşi, arhitect, inginer, structură, rezistenta, lemn, căutare: proiect, arhitectura, iasi, proiectare, schite, planuri, locuinte, civile, case, iaşi, arhitect, inginer, structură, rezistenta, lemn, casă, proiect, planuri, schiţă, structurist, instalator, proiectant, locuinţă, cărămidă, blocuri ceramice, goluri, verticale, orizontale, cortină, b.a. beton armat, lemn, panouri, prefabricate, sandwich, stratificat, hală, spaţiu comercial, servicii, vacanţă, pensiune, cabană, hotel, sediu, bisericească, bar, spălătorie, fermă, seră, agricolă, fezabilitate, magazin, servicii, ridicare topo, topometrică, topografică, cadastru, studiu geo, geotehnic, expertiză, instalaţii, electrice, sanitare, termice, amenajare, design, mobilare, echipare, echipamente, demolare, mansardare, extindere, aviz, autorizaţie, documentaţie, memoriu, parte, scrisă, desenată, faza, dde. detalii, pac, primărie, regie, urbanism, general, zonal, inspecţie, firmă, birou, caut) (prahova, ploieşti, iaşi, paşcani, dolj, craiova, constanţa, mangalia, bacău, cluj, suceava, vatra dornei, câmpulung, timiş, timişoara, argeş, piteşti, galaţi, bihor, oradea, braşov, mureş, neamţ, dâmboviţa, maramureş, baia, satu mare, buzău, olt, hunedoara, arad, vaslui, bârlad, botoşani, teleorman, sibiu, vâlcea, vrancea, gorj, alba, brăila, satu mare, caraş-severin, harghita, călăraşi, bistriţa-năsăud, mehedinţi, ilfov, giurgiu, ialomiţa, tulcea, sălaj, covasna)

free counters

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: