Norma metodologica privind criteriile si modul de alocare a sumelor necesare unor lucrari de interventie in prima urgenta la constructii vulnerabile si care prezinta pericol public

December 22, 2008 at 12:02 am (arhitectură, proiectare)


Roof-Roof House - arch. Kenneth Yeang

Roof-Roof House - arch. Kenneth Yeang

tarife proiectare: click here →
FEES: $$$
euro_banknotes

fall1a

►→home

***Table of Content united architects
* Table of Content all Sites

►→ Acestea sunt link-uri la fişiere de prezentare în animaţie (filmare simulată) a unor construcţii; imaginea fiind pe fond muzical, vă recomand cuplarea echipamentului audio:

►→ wood house at calugareni
►→ country house at miroslava (1)
►→ country house at miroslava (2)
►→ country house at barnova
►→ country house at tomesti
►→ country house at aroneanu
►→ wood house in Iassy, Romania
►→ CHURCH IN IASSY, ROMANIA
►→ country bar and lodge

►→ Documentaţia completă (scrisă şi desenată, arhitectură, structură, instalaţii electrice, termice, sanitare) pentru oricare dintre modelele prezentate vă poate fi remisă la preţul de 2.500 RON pentru proiect de autorizare a construcţiei (PAC) şi 4.000 RON pentru proiectul tehnic (PTh, DDE). La aceste preţuri este inclusă adaptarea la teren şi mici modificări funcţie de necesităţile clientului.
►→Pentru proiecte de case de locuit executate după tema dumneavoastră sau după o temă propusă de noi preţul de proiectare este de 3.000 RON pentru proiectul de autorizare de construcţie (PAC) şi 5.000 RON pentru proiectul tehnic (PTh, DDE), indiferent de locaţia construcţiei;
►→ pentru detalii vezi: ►→tarife-proiectare

►→ Aceste informaţii vă sunt oferite de United Architects, deţinătorul acestui site.
Oferim servicii de proiectare – arhitectură, structură, instalaţii – la orice nivel, cu profesionalism, promptitudine şi seriozitate.
Preţurile practicate sunt rezonabile iar modul nostru de proiectare, asistenţă de şantier şi asistenţă tehnică vă poate aduce economii. De asemenea vă putem ajuta la obţinerea avizelor, acordurilor şi autorizaţiilor necesare autorizaţiei de construire şi a acordului unic.
Adresele de contact: dannarchitect@gmail.com; architects.co@gmail.com, la comentarii pe acest site interactiv sau tel. :
0770/694.945; 0749/780.816; 0754/997.570; (arh. dan mihalache)
– 0722/694.564 (dr. arh. dragoş ciolacu – urbanism, sistematizare)
– 0746/810.828 (ing. mihai călugăreanu)
– 0742/355.366 (ing. topo adi andriuţă)
– 0730/267.259 (ing. topo codru condurache)
– 0745/208.605 (ing. topo dan vasiliu)
– 0754/241.369 (ing. topo culiţă crudu)
– expertize tehnice, verificare proiecte: prof. dr. ing. liviu groll
– studiii geo: ing. nicolae vosniuc
– execuţie: REINHARDT construct (ing. ciprian miton – 0749/426.506)
– asistenţa juridică: avocat constantin băcăuanu, tel. 0744/645.317

►→ Pentru mai multe detalii de contactare ►→ mergi la: ►→contact

OFERIM COMISION DE PROIECTARE
funcţie de valoarea proiectului,
indiferent de amplasament sau destinaţie

Găsiţi multe alte informaţii legate de proiectare şi execuţie în construcţii, legislaţie sau de interes general, precum şi proiecte ale noastre pe alte pagini şi sub-pagini ale acestui site, care este completat şi actualizat periodic sau pe alte site-uri ale noastre pe care le puteţi accesa din partea stângă a oricărei pagini de la categoria “my sites
Colegilor arhitecţi şi ingineri care găsesc interesante informaţiile furnizate le dorim succes. Lăsaţi sugestii de completare sau contactaţi-ne pentru completarea listei ori trimiterea prin email a unor date suplimentare.
Vă mulţumim pentru interesul manifestat.
►→ Pentru legi, regulamente, ordine, normative de proiectare pe care nu le găsiţi pe acest site click aici: ► → LEGISLAŢIE

Norma metodologica privind criteriile si modul de alocare a sumelor necesare unor lucrari de interventie in prima urgenta la constructii vulnerabile si care prezinta pericol public

Autor: Infosrl.ro
Publicat la: 17 August 2007
Norma metodologica din 20/02/2003 privind criteriile si modul de alocare a sumelor necesare unor lucrari de interventie in prima urgenta la constructii vulnerabile si care prezinta pericol public

Art. 1. – (1) În sensul prezentelor norme metodologice, prin construcţie vulnerabilă şi care prezintă pericol public se înţelege construcţia existentă în proprietatea/administrarea autorităţilor publice, a celorlalte instituţii publice şi, după caz, în proprietatea persoanelor fizice/juridice, amplasată într-o zonă de risc natural cauzat de cutremure de pământ, inundaţii şi/sau alunecări de teren şi care, din punct de vedere al cerinţei de rezistenţă şi stabilitate, prezintă pericol de prăbuşire/avariere a unor elemente de construcţie şi a instalaţiilor aferente, care poate produce pierderi de vieţi omeneşti şi/sau răniri grave de persoane, distrugeri de bunuri materiale, culturale şi/sau artistice de valoare.
(2) Zonele de risc natural cauzat de cutremure de pământ, inundaţii şi/sau alunecări de teren sunt definite în Legea nr. 575/2001 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional – Secţiunea a V-a – Zone de risc natural.
(3) La construcţiile definite la alin. (1) se pot aplica programe-pilot de expertizare, proiectare, execuţie şi urmărire a comportării în exploatare, monitorizate de Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei, pentru introducerea de soluţii constructive, materiale şi/sau tehnologii noi.
Art. 2. – Construcţiile vulnerabile şi care prezintă pericol public pot fi incluse în programe anuale pentru executarea şi, după caz, expertizarea tehnico-economică şi proiectarea lucrărilor de intervenţie în primă urgenţă, denumite în continuare programe anuale.
Art. 3. – (1) La elaborarea documentaţiei – raport de expertiză tehnică şi proiect -, precum şi în executarea lucrărilor de intervenţie în primă urgenţă la construcţii vulnerabile şi care prezintă pericol public se vor respecta Normativul pentru proiectarea antiseismică a construcţiilor de locuinţe, social-culturale, agrozootehnice şi industriale, indicativ P100-92, aprobat prin Ordinul ministrului lucrărilor publice şi amenajării teritoriului nr. 3/N din 14 aprilie 1992, publicat în “Reglementări în construcţii – INCERC Bucureşti” nr. 23-24-25/1994, cu modificările şi completările ulterioare, şi celelalte reglementări tehnice şi acte normative în vigoare la elaborarea documentaţiei, respectiv la executarea lucrărilor de intervenţie în primă urgenţă.
(2) Contractarea elaborării documentaţiei şi a executării lucrărilor de intervenţie în primă urgenţă se face cu respectarea prevederilor legale în vigoare privind achiziţiile publice.
Art. 4. – La nominalizarea construcţiilor vulnerabile şi care prezintă pericol public şi stabilirea priorităţilor pentru includerea în programele anuale privind executarea şi, după caz, expertizarea tehnică şi proiectarea lucrărilor de intervenţie în primă urgenţă se vor avea în vedere următoarele criterii:
1. destinaţia construcţiei şi funcţiile acesteia pentru:
a) coordonarea acţiunilor de apărare împotriva dezastrelor;
b) operaţiuni de salvare;
2. criterii tehnice:
a) clasa de importanţă, conform Normativului pentru proiectarea antiseismică a construcţiilor de locuinţe, social-culturale, agrozootehnice şi industriale, indicativ P100-92;
b) riscul natural al zonei în care este amplasată construcţia;
c) perioada de proiectare/construire;
d) dimensiuni în plan/deschideri/înălţimi/volume;
e) comportarea în timp a construcţiei;
f) acţiunea unor factori cu consecinţe agravante asupra rezistenţei şi stabilităţii;
g) intervenţii întreprinse asupra construcţiei;
3. valoarea de patrimoniu şi/sau arhitecturală;
4. numărul de persoane existent:
a) permanent;
b) temporar;
5. existenţa spaţiilor publice;
6. amplasarea construcţiei, vecinătăţi, consecinţe la scară urbană în caz de prăbuşire/avariere a construcţiei;
7. existenţa documentaţiei pentru lucrări de intervenţie în primă urgenţă:
a) expertiză tehnică;
b) proiect;
8. participarea deţinătorului construcţiei la cofinanţarea lucrărilor de intervenţie în primă urgenţă.
Art. 5. – (1) Programele anuale se elaborează de Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei, cu participarea specialiştilor din comisiile tehnice de specialitate, pe baza priorităţilor stabilite de consiliile judeţene, respectiv de Consiliul General al municipiului Bucureşti, avizate de comisiile judeţene de apărare împotriva dezastrelor, respectiv de Comisia Municipiului Bucureşti de apărare împotriva dezastrelor.
(2) Programele anuale se aprobă prin ordin al ministrului lucrărilor publice, transporturilor şi locuinţei.
Art. 6. – (1) Primarii municipiilor, oraşelor şi comunelor, respectiv primarii sectoarelor municipiului Bucureşti, acţionează în aria lor de autoritate pentru:
a) identificarea şi inventarierea construcţiilor vulnerabile şi care prezintă pericol public ce necesită lucrări de intervenţie în primă urgenţă;
b) întocmirea fişelor de identificare pentru construcţiile definite la lit. a), împreună cu experţi tehnici atestaţi pe categorii de construcţii;
c) emiterea autorizaţiilor necesare lucrărilor de intervenţie în primă urgenţă, cu respectarea actelor normative în vigoare;
d) transmiterea către consiliile judeţene a listelor cuprinzând inventarierea construcţiilor vulnerabile şi care prezintă pericol public ce necesită lucrări de intervenţie în primă urgenţă.
(2) Fişele de identificare cuprind informaţiile corespunzătoare criteriilor prevăzute la art. 4, însoţite de:
a) datele de identificare a construcţiei şi, după caz, documentele prevăzute la art. 4 pct. 7;
b) notă de constatare întocmită de inspectoratul în construcţii judeţean, respectiv al municipiului Bucureşti, la solicitarea autorităţii publice locale;
c) concluziile fundamentate ale experţilor tehnici atestaţi, însuşite de consiliile locale, respectiv ale sectoarelor municipiului Bucureşti, privind oportunitatea şi necesitatea executării şi, după caz, expertizării tehnice şi proiectării lucrărilor de intervenţie în primă urgenţă în vederea asigurării cerinţei de rezistenţă şi stabilitate;
d) fotografii color pe suport electronic, din care să rezulte amplasarea în zonă, faţade, detalii exterioare/interioare care susţin necesitatea intervenţiilor.
(3) Primarii municipiilor, oraşelor şi comunelor, respectiv primarii sectoarelor municipiului Bucureşti, răspund pentru necesitatea şi oportunitatea executării şi, după caz, expertizării tehnice şi proiectării lucrărilor de intervenţie în primă urgenţă.
Art. 7. – Consiliile judeţene, respectiv Consiliul General al Municipiului Bucureşti, acţionează în aria lor de competenţă pentru:
a) stabilirea priorităţilor;
b) întocmirea şi transmiterea la Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei a listelor de priorităţi, însoţite de fişele de identificare pentru susţinerea includerii construcţiilor vulnerabile şi care prezintă pericol public în programele anuale pentru executarea şi, după caz, expertizarea tehnică şi proiectarea lucrărilor de intervenţie în primă urgenţă.
Art. 8. – (1) Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei monitorizează derularea programelor anuale pentru executarea şi, după caz, expertizarea tehnică şi proiectarea lucrărilor de intervenţie în primă urgenţă la construcţiile vulnerabile şi care prezintă pericol public, scop în care efectuează transferuri de sume către Compania Naţională de Investiţii – S.A., denumită în continuare “CNI” – S.A., societate pe acţiuni aflată sub autoritatea Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei, în limita fondului constituit cu această destinaţie din veniturile proprii încasate potrivit prevederilor art. 40 alin. (1) din Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii, cu modificările ulterioare.
(2) Transferurile de sume definite la alin. (1), în limita devizelor generale aprobate, includ cheltuielile forfetare stabilite potrivit art. 8 alin. (3) din Ordonanţa Guvernului nr. 25/2001 privind înfiinţarea Companiei Naţionale de Investiţii “CNI” – S.A., aprobată şi modificată prin Legea nr. 117/2002, în cuantum de 5% din valoarea lucrărilor de construcţii-montaj definite la art. 5 din anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 1.179/2002 privind aprobarea Structurii devizului general şi a Metodologiei privind elaborarea devizului general pentru obiecte de investiţii şi lucrări de intervenţii.
(3) Excedentele anuale rezultate din execuţia bugetului de venituri şi cheltuieli al fondului menţionat la alin. (1) se reportează în anul următor cu aceeaşi destinaţie, potrivit prevederilor art. 66 alin. (2) din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice.
Art. 9. – (1) “CNI” – S.A. nominalizează în lista proprie de investiţii construcţiile vulnerabile şi care prezintă pericol public, cuprinse în programele anuale aprobate de Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei, pentru executarea şi, după caz, expertizarea tehnică şi proiectarea lucrărilor de intervenţie în primă urgenţă.
(2) Soluţia de intervenţie fundamentată în raportul de expertiză tehnică şi detaliată în proiect se avizează din punct de vedere tehnic de către Comisia tehnică pentru reducerea riscului seismic al construcţiilor şi, împreună cu indicatorii tehnico-economici, se aprobă în Consiliul Tehnico-Economic al Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei.
Art. 10. – (1) “CNI” – S.A. răspunde pentru derularea programelor anuale, scop în care va lua măsurile necesare pentru:
a) încheierea convenţiilor în condiţiile legii între “CNI” – S.A., în calitate de investitor, şi deţinătorul construcţiei, în calitate de beneficiar, şi contractarea executării şi, după caz, a expertizării şi proiectării lucrărilor de intervenţie în primă urgenţă, cu respectarea procedurilor de achiziţie publică;
b) recepţia documentaţiilor;
c) organizarea împreună cu deţinătorii construcţiei a recepţiei la terminarea lucrărilor de intervenţie, precum şi a recepţiei finale la expirarea perioadei de garanţie;
d) asigurarea inspectorilor de şantier autorizaţi;
e) verificarea documentelor de plată, întocmirea centralizatorului deconturilor justificative şi acordarea vizei de control financiar preventiv;
f) înregistrarea centralizatorului deconturilor justificative la Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei până la data de 10 a fiecărei luni pentru luna precedentă.
(2) Prin convenţia menţionată la alin. (1) lit. a) se stabilesc sursele şi modul de finanţare, precum şi obligaţiile părţilor pentru executarea şi, după caz, expertizarea şi proiectarea lucrărilor de intervenţie în primă urgenţă.
(3) Conţinutul-cadru al centralizatorului deconturilor justificative prevăzute la alin. (1) lit. e) este prezentat în anexa A.
Art. 11. – Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei examinează centralizatorul deconturilor justificative, întocmeşte nota de fundamentare conform modelului prezentat în anexa B şi, în limita sumelor disponibile, virează sumele aprobate, cu ordine de plată tip trezorerie, într-un cont special deschis de “CNI” – S.A. la Direcţia trezorerie şi contabilitate publică a municipiului Bucureşti.
Art. 12. – (1) În termen de 3 zile lucrătoare de la primirea sumelor în cont, “CNI” – S.A. va efectua plăţile în conturile executanţilor persoane juridice, nominalizaţi în deconturile justificative.
(2) “CNI” – S.A. răspunde pentru realitatea, exactitatea şi legalitatea sumelor cheltuite în scopul pentru care au fost transferate.
Art. 13. – Anexele A şi B*) fac parte integrantă din prezentele norme metodologice.
___________
*) Anexele A şi B sunt reproduse în facsimil.

ANEXA A la normele metodologice
COMPANIA NATIONALA DE INVESTITII – “CNI” – SA
Nr. ……… din………………

CENTRALIZATORUL DECONTURILOR JUSTIFICATIVE Aprobat
pe luna ………… anul …….. Director General,
pentru plata*) cheltuielilor privind executarea si, dupa caz, expertizarea tehnica si proiectarea ……………..
lucrarilor de interventie in prima urgenta la constructii vulnerabile si care prezinta pericol public,
nominalizate in programe anuale aprobate de Ministerul Lucrarilor Publice, Transporturilor si Locuintei

+—-+———————————————————————–+—————————+——————————————+———-+
| | | Documentatia elaborata | Situatia cumulata de la semnarea | |
| | Date privind contractarea lucrarilor de interventie | (expertiza/proiect) | contractului pana la finele lunii pentru | Sume |
| | in prima urgenta la constructii vulnerabile si care | /situatia de lucrari | care s-a intocmit prezentul |solicitate|
| | prezinta pericol public | real executate in luna | decont justificativ | de |

Please contact the author for suggestions or further informations: architects.co@gmail.com;

fall1a

►→home

***Table of Content united architects
* Table of Content all Sites

MORE INFORMATION ON MY OTHER SITES:

architecture, literature, essays, philosophy, biographies

►→ united architects;
►→ united architects – legislaţie;
►→ united architects – legislaţie 2;
►→ united architects – legislaţie 3;
►→ united architects – legislaţie 4;
►→ united architects – essays;
►→ united architects – writings;
►→ united architects – biographies;
►→ united arhitects – great architects;
►→ united architects – poetry;
►→ united architects – art;
►→ united architects – essays, philosophy;
(and counting)

(motor căutare: proiect, arhitectura, iasi, proiectare, schite, planuri, locuinte, civile, case, iaşi, arhitect, inginer, structură, rezistenta, lemn, căutare: proiect, arhitectura, iasi, proiectare, schite, planuri, locuinte, civile, case, iaşi, arhitect, inginer, structură, rezistenta, lemn, casă, proiect, planuri, schiţă, structurist, instalator, proiectant, locuinţă, cărămidă, blocuri ceramice, goluri, verticale, orizontale, cortină, b.a. beton armat, lemn, panouri, prefabricate, sandwich, stratificat, hală, spaţiu comercial, servicii, vacanţă, pensiune, cabană, hotel, sediu, bisericească, bar, spălătorie, fermă, seră, agricolă, fezabilitate, magazin, servicii, ridicare topo, topometrică, topografică, cadastru, studiu geo, geotehnic, expertiză, instalaţii, electrice, sanitare, termice, amenajare, design, mobilare, echipare, echipamente, demolare, mansardare, extindere, aviz, autorizaţie, documentaţie, memoriu, parte, scrisă, desenată, faza, dde. detalii, pac, primărie, regie, urbanism, general, zonal, inspecţie, firmă, birou, caut) (prahova, ploieşti, iaşi, paşcani, dolj, craiova, constanţa, mangalia, bacău, cluj, suceava, vatra dornei, câmpulung, timiş, timişoara, argeş, piteşti, galaţi, bihor, oradea, braşov, mureş, neamţ, dâmboviţa, maramureş, baia, satu mare, buzău, olt, hunedoara, arad, vaslui, bârlad, botoşani, teleorman, sibiu, vâlcea, vrancea, gorj, alba, brăila, satu mare, caraş-severin, harghita, călăraşi, bistriţa-năsăud, mehedinţi, ilfov, giurgiu, ialomiţa, tulcea, sălaj, covasna)

free counters

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: