*Legislaţie principală în domeniul urbanismului şi amenajării teritoriului


Richard Neutra's Kaufmann House

Richard Neutra's Kaufmann House

tarife proiectare: click here →
FEES: $$$
euro_banknotes

fall1a

►→home

***Table of Content united architects
* Table of Content all Sites

Acreditări:

arh. Viorel Mihalache: Numărul înregistrării în Tabloul Naţional al Arhitecţilor (TNA): 5260
arh. Daniela Şlincu (TNA): 3243
dr. arh. Dragoş Ciolacu (TNA): 127
arh. Dragoş Călugăreanu (TNA): 4249
arh. Dorin Curelaru (TNA): 216

► Acestea sunt link-uri la fişiere de prezentare în animaţie (filmare simulată) a unor construcţii:
Proiect tip 117
Proiect tip 112
Proiect tip 109
Proiect tip 88
Proiect tip 97
Proiect tip 87
Casă din panouri lemn, demontabilă
Biserica Mânăstirii Horaiţa, Neamţ
Bar la ţară cu locuinţă de serviciu

► Documentaţia completă (scrisă şi desenată, arhitectură, structură, instalaţii electrice, termice, sanitare) pentru oricare dintre modelele prezentate vă poate fi remisă la preţul de 1.500 RON pentru proiect de autorizare a construcţiei (doar arhitectura) sau 2.500 RON (arhitectură, structură, instalaţii) (PAC) şi 4.000 RON pentru proiectul tehnic (arhitectură, structură, instalaţii) (PTh, DDE). La aceste preţuri este inclusă adaptarea la teren şi mici modificări funcţie de necesităţile clientului.

►→Pentru proiecte de case de locuit executate după tema dumneavoastră sau după o temă propusă de noi preţul de proiectare este de 3.500 RON pentru proiectul de autorizare de construcţie (PAC) şi 6.500 RON pentru proiectul tehnic (PTh, DDE), indiferent de amplasamentul construcţiei;
Pentru stabilirea soluţiei, vom deschide o pagină pe site-ul nostru de propuneri proiectare (publică sau privată – deci vizibilă doar pentru dumneavoastră) cu schiţe, planuri şi o filmare virtuală a casei) actualizate până la ajungerea la un acord comun ca aceasta:

PROPUNERE PROIECTARE

► pentru detalii vezi: ►→tarife-proiectare

Aceste informaţii vă sunt oferite de United Architects, deţinătorul acestui site.
Oferim servicii de proiectare – arhitectură, structură, instalaţii – la orice nivel, cu profesionalism, promptitudine şi seriozitate.
Preţurile practicate sunt rezonabile iar modul nostru de proiectare, asistenţă de şantier şi asistenţă tehnică vă poate aduce economii. De asemenea vă putem ajuta la obţinerea avizelor, acordurilor şi autorizaţiilor necesare autorizaţiei de construire şi a acordului unic.

Adresele de contact:
arh.danmihalache @gmail.com; architects.co@gmail.com, la comentarii pe acest site interactiv sau tel. :

0770/694.945; 0748/371.353; (arh. dan mihalache)

0745/414.909 (arh. Daniela Şlincu: slincud@yahoo.com : arhitectură, urbanism, sistematizare)
– 0722/694.564 (dr. arh. dragoş ciolacu – urbanism, sistematizare)
– 0722/328.919 (arh. Dorin Curelaru)
0741/602.408 (ing. mihai călugăreanu)
– 0730/267.259 (ing. topo codru condurache)
– 0745/208.605 (ing. topo dan vasiliu)
– ing. cadastru dana frunza -ridicare topo, intabulare
0745278975; 0723280269
ing. cadastru elisei ioan, 0740199160-ridicare topo, intabulare
topografii@yahoo.com
– expertize tehnice, verificare proiecte: prof. dr. ing. liviu groll
– studiii geo: ing. alexandru vosniuc
– execuţie: ing. Mihai Zaharia: 0742/695.093; mihaizaharia123@gmail.com
– materiale de construcţie: Donausieger SRL (0742/852.021)
– asistenţa juridică: avocat constantin băcăuanu, tel. 0744/645.317
►→ Pentru mai multe detalii de contactare ►→ mergi la: ►→contact.

OFERIM COMISION DE PROIECTARE
funcţie de valoarea proiectului, indiferent de amplasament sau destinaţie

Găsiţi multe alte informaţii legate de proiectare şi execuţie în construcţii, legislaţie sau de interes general, precum şi proiecte ale noastre pe alte pagini şi sub-pagini ale acestui site, care este completat şi actualizat periodic sau pe alte site-uri ale noastre pe care le puteţi accesa la categoria “my sites
Colegilor arhitecţi şi ingineri care găsesc interesante informaţiile furnizate le dorim succes. Lăsaţi sugestii de completare sau contactaţi-ne pentru completarea listei ori trimiterea prin email a unor date suplimentare.
Vă mulţumim pentru interesul manifestat.
► Pentru legi, regulamente, ordine, normative de proiectare pe care nu le găsiţi pe acest site click aici: ► LEGISLAŢIE

DIRECTIA LUCRARI PUBLICE, URBANISM SI AMENAJAREA TERITORIULUI
LEGISLATIE PRINCIPALA
IN DOMENIUL URBANISMULUI SI AMENAJARII TERITORIULUI

Legea administratiei publice locale – nr.215/2001
Legea nr.151/1998 privind dezvoltarea regionala in Romania.
Legea nr.571/2003 privind Codul Fiscal
Hotararea Guvernului nr.44/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Codului fiscal
Codul civil – reglementari privind amplasamentul constructiilor
Regulamentul general de urbanism republicat (Hotararea Guvernului Romaniei pentru aprobarea Regulamentului general de urbanism nr.525/1996 cu modificarile ulterioare
Legea privind amenajarea teritoriului si urbanismul nr.350/2001
Ordin nr.13/N/1999 al ministrului lucrarilor publice si amenajarii teritoriului Ghid privind metodologia de elaborare a continutului cadru a PUG
Ordin nr.21/N/2000 al ministrului lucrarilor publice si amenajarii teritoriului Ghid privind elaborarea si aprobarea regulamentelor locale de urbanism
Ordin nr.176/N/2000 al ministrului lucrarilor publice si amenajarii teritoriului Ghid privind metodologia de elaborare a continutului cadru a PUZ
Ordin nr.37/N/2000 al ministrului lucrarilor publice si amenajarii teritoriului Ghid privind metodologia de elaborare a continutului cadru a PUD
Ordin nr.201/N/2000 al ministrului Lucrarilor publice si amenajarii teritoriului Ghid metodologic privind elaborarea analizelor de evaluare a impactului asupra mediului ca parte integranta a planurilor de amenajare a teritoriului si urbanism
Legea nr.50/1991 republicata privind autorizarea executarii constructiilor si unele masuri pentru realizarea locuintelor, modificata si completata prin Legea 425/2001 si Legea 401/2002
Ordinul ministrului lucrarilor publice transporturilor si locuintei privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, nr.1943/2001
Ordinul ministrului lucrarilor publice si amenajarii teritoriului, al ministrului apararii nationale, al ministrului de interne, al directorului Serviciului Roman de Informatii pentru aprobarea precizarilor privind avizarea documentatiilor de urbanism si amenajarea teritoriului, precum si a documentatiilor tehnice pentru autorizarea executarii constructiilor nr.34/N/1995 / M.30/1995 / 3422/1995 / 4221/1995
Ordinul ministrului lucrarilor publice si amenajarii teritoriului, al ministrului apararii nationale, al ministrului de interne, al directorului Serviciului Roman de Informatii, al ministrului justitiei, al directorului Serviciului de Telecomunicatii Speciale, al sefului Serviciului de Informatii Externe si al directorului Serviciului de protectie si paza privind aprobarea conditiilor de autorizare a constructiilor cu caracter militar nr. 3376/MC/2.05.1996/M.3556/9.05.1996/2102/8.05.1996/667/C1/9.05.1996/4093/9.05.1996/2012/7.05.1996/ 14083/9.05.1996/D-821/8.05.1996
Hotararea Guvernului nr.62/1996 privind aprobarea listei obiectivelor de investitii si de dezvoltare, precum si a criteriilor de realizare a acestora, pentru care este obligatoriu avizul Statului Major General
Legea nr.10/1995 privind calitatea in constructii – cu modificarile ulterioare
Hotararea Guvernului nr.273/1994privind aprobarea regulamentului de receptie a lucrarilor de constructii si instalatii aferente acestora
Ordonanta privind regimul juridic al contraventiilor nr.2/2001
Legea fondului funciar – nr.18/1991 republicata, cu modificarile ulterioare
Ordonanta privind reglementarea regimului silvic si administrarea fondului forestieir national nr.96/1998
Legea cadastrului si a publicitatii imobiliare nr.7/1996
Legea privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia – nr. 213/1998
Legea nr.219/1998 privind regimul concesiunilor.
Legea nr.54/1998 privind circulatia juridica a terenurilor
Ordonanta de urgenta nr.12/1998 privind transportul pe caile ferate romane si reorg. SNCFR
Legea apelor – nr.107/1996
Legea protectiei mediului – nr.137/1995 cu modificarile ulterioare
Legea nr.71/1996 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului national – Sectiunea I – Cai de comunicatie
Legea 171/1997 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului national – Sectiunea II – Apa
Legea nr.5/2000 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului national – Sectiunea a III-a Zone protejate
Legea nr.351/2001 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului national – Sectiunea a IV-a Reteaua de localitati
Legea nr.575/2001 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului national – Sectiunea a V-a Zone de risc natural
Ordinul ministrului sanatatii pentru aprobarea Normelor de igiena si a recomandarilor privind mediul de viata al populatiei nr.536/23.06.1997
Hotararea Guvernului pentru aprobarea procedurilor de autorizare a functionarii comerciantilor nr.625/2001
Ordinul ministrului sanatatii si familiei privind aprobarea Procedurilor de reglementare sanitara pentru proiectele de amplasare, constructie, amenajare si reglementare sanitara a obiectivelor si a activitatilor desfasurate in acestea, altele decat cele supuse inregistrarii la registrul comertului nr.117/2002
Hotararea Guvernului pentru aprobarea categoriilor de constructii si amenajari ce se supun avizarii/autorizarii de prevenire si stingere a incendiilor nr.448/2002
Ordin nr.791/1998 al ministrului de interne ptr. aprobarea Normelor metodologice de emitere a avizelor si autorizatiilor de prevenire si stingere a incendiilor
Legea protectiei civile nr.106/1996
Ordinul nr.172/2003 al ministrului admininistratiei si internelor pentru aprobarea Normelor privind avizarea pe linie de protectie civila a documentatiilor de investitii in constructii
Ordonanta nr.108/1999 ptr. modif. si compl. Legii nr.98/1994 privind normele de igiena si sanatate publica.
Ordonanta nr.43/1997 privind regimul juridic al drumurilor cu completarile ulterioare (O132/2000, L227/2003)
Ordin al ministrului transporturilor pentru aprobarea normelor tehnice privind proiectarea si amplasarea constructiilor, instalatiilor si panourilor publicitare in zona drumurilor, pe poduri, pasaje, viaducte si tuneluri rutiere –nr. 571/1997
Legea privind protejarea monumentelor istorice nr.422/2001
Legea locuintei nr.114/1996 republicata
Legea 184/2001 privind exercitarea profesiunii de arhitect (modificata prin Legea 43/2004)
Legea 326/2001 a serviciilor publice de gospodarie comunala – cu modificarile ulterioare (L506/2003)
Hotararea Guvernului nr.723/2002 privind infiintarea Comisiei interministeriale pentru zone construite protejate
Ordinul comun al Ministrului transporturilor, constructiilor si turismului si Ministerului Culturii si Cultelor de aprobare a Regulamentului de organizare si functionare a Comisiei interministeriale pentru zone construite protejate nr.421/2003/ 2673/2003
Ordinul nr.562/2003 al Ministrului transporturilor, constructiilor si turismului pentru aprobarea Reglementarii tehnice “Metodologie de elaborare a continutului-cadru al documentatiilor de urbanism pentru zone construite protejate (PUZ)
Ordinul nr.542/2003 al Ministrului transporturilor, constructiilor si turismului pentru aprobarea Metodologiei privind initierea, programarea, achizitia, elaborarea, avizarea, aprobarea si valorificarea reglementarilor tehnice si a rezultatelor activitatilor specifice in constructii, amenajarea teritoriului, urbanism si habitat
Hotararea Guvernului nr.203/2003 pentru aprobarea Regulamentului privind tipurile de reglementari tehnice si de cheltuieli aferente activitatii de reglementare in constructii, urbanism, amenajarea teritoriului si habitat, precum si a Normelor metodologice privind criteriile si modul de alocare a sumelor necesare unor lucrari de interventie in prima urgenta la constructii vulnerabile si care prezinta pericol public
Hotararea Guvernului nr.447/2003 pentru aprobarea normelor metodologice privind modul de elaborare si continutul hartilor de risc natural la alunecari de teren si inundatii
Ordinul comun al Ministerului transporturilor, constructiilor si turismului si Ministerului Administratiei si Internelor nr.139/2003/ 6/2003 privind masuri pentru respectarea disciplinei in domeniul urbanismului si amenajarii teritoriului in scopul asigurarii fluidizarii traficului si a sigurantei circulatiei pe drumurile publice de interes national si judetean
Hotararea Guvernului nr.382/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice privind exigentele minime de continut ale documentatiilor de amenajarea teritoriului si de urbanism pentru zonele de zonele de riscuri naturale
Ordinul nr.58/N/1999 al Ministrului lucrarilor publice si amenajarii teritoriului privind actualizarea trimestriala a bancii de date cuprinzand lucrarile publice si constructiile
Hotararea Guvernului nr.31/1996 privind metodologia de avizare a documentatiilor de urbanism privind zone si statiuni turistice si a documentatiilor tehnice privind constructiile
Hotararea Guvernului nr.1122/2002 pentru aprobarea conditiilor si procedurilor de atestare a statiunilor turistice, precum si pentru declararea unor localitati ca statiuni turistice de interes national, respectiv local (vezi Snagov)
Ordinul nr.45/1998 al Ministrului transporturilor pentru aprobarea Normelor tehnice privind proiectarea, construirea si modernizarea drumurilor
Ordinul nr.47/1998 al Ministrului transporturilor pentru aprobarea Normelor tehnice privind amplasarea, lucrarilor edilitare, a stalpilor pentru instalatii si a pomilor in localitatile urbane si rurale
Ordinul nr.49/1998 al Ministrului transporturilor pentru aprobarea Normelor tehnice privind proiectarea si realizarea strazilor in localitatile urbane
Ordinul nr.50/1998 al Ministrului transporturilor pentru aprobarea Normelor tehnice privind proiectarea si realizarea strazilor in localitatile rurale

Please contact the author for suggestions or further informations: architects.co@gmail.com;

fall1a


►→HOME
***Table of Content united architects
* Table of Content all Sites

MORE INFORMATION ON MY OTHER SITES:
architecture, literature, essays, philosophy, biographies
►→ united architects;
►→ united architects – legislaţie;
►→ united architects – legislaţie 2;
►→ united architects – legislaţie 3;
►→ united architects – legislaţie 4;
►→ united architects – essays;
►→ united architects – writings;
►→ united architects – biographies;
►→ united arhitects – great architects;
►→ united architects music;
►→ united architects – poetry;
►→ united architects – art;
►→ united architects – essays, philosophy;
(and counting)

(motor căutare: case tipizate, proiect, arhitectura, iasi, proiectare, schite, planuri, locuinte, civile, case, iaşi, arhitect, inginer, structură, rezistenta, lemn, căutare: proiect, arhitectura, iasi, proiectare, schite, planuri, locuinte, civile, case, iaşi, arhitect, inginer, structură, rezistenta, lemn, casă, proiect, planuri, schiţă, structurist, instalator, proiectant, locuinţă, cărămidă, blocuri ceramice, goluri, verticale, orizontale, cortină, b.a. beton armat, lemn, panouri, prefabricate, sandwich, stratificat, hală, spaţiu comercial, servicii, vacanţă, pensiune, cabană, hotel, sediu, bisericească, bar, spălătorie, fermă, seră, agricolă, fezabilitate, magazin, servicii, ridicare topo, topometrică, topografică, cadastru, studiu geo, geotehnic, expertiză, instalaţii, electrice, sanitare, termice, amenajare, design, mobilare, echipare, echipamente, demolare, mansardare, extindere, aviz, autorizaţie, documentaţie, memoriu, parte, scrisă, desenată, faza, dde. detalii, pac, primărie, regie, urbanism, general, zonal, inspecţie, firmă, birou, caut) (prahova, ploieşti, iaşi, paşcani, dolj, craiova, constanţa, mangalia, bacău, cluj, suceava, vatra dornei, câmpulung, timiş, timişoara, argeş, piteşti, galaţi, bihor, oradea, braşov, mureş, neamţ, dâmboviţa, maramureş, baia, satu mare, buzău, olt, hunedoara, arad, vaslui, bârlad, botoşani, teleorman, sibiu, vâlcea, vrancea, gorj, alba, brăila, satu mare, caraş-severin, harghita, călăraşi, bistriţa-năsăud, mehedinţi, ilfov, giurgiu, ialomiţa, tulcea, sălaj, covasna)
free counters

1 Comment

  1. instalatii sanitare said,

    chiar mia placut postul tau ,apropo sper s amai intri si pe siteul meu instalatii sanitare bucuresti

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: